webhoctienganh.com
Tình huống 5: Lên lịch họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
41/ We’re going to need everybody’s input on this project. Chúng ta cần sự đóng góp của mọi người cho đề án này. 42/ I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week. Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng. 43/ Let’s set it up for 9:30 Wednesday. Vậy hãy gặp nhau