webhoctienganh.com
Tình huống 49: Môi trường làm việc - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
481/ What a beautiful place you work in! Nơi làm việc của anh thật đẹp! 482/ This office locks like a pigsty. Văn phòng này trông như một cái chuồng heo vậy. 483/ A safe and healthy work environment produces performance. Môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh sẽ tạo nên nhiều thành tích. 484/ Our company has a good and safe work environment. Công ty chúng tôi có môi trường