webhoctienganh.com
Tình huống 49: Chuẩn bị rời đi – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
481. I’m checking out. Tôi đang trả phòng. 482. Do you enjoy your stay here? Ông có thích ở lại đây không? 483. Good, it’s like being at home. Rất thích, ở đây giống ở nhà tôi vậy. 484. Can you send up a bellboy up? Ông có thể gọi người xách hành lý lên không? 485. Let’s go to the reception deck to check out. Chúng tôi đến bàn lễ tân