webhoctienganh.com
Tình huống 46: Tham quan đó đây – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
451. Is this your first time to come to Beijing? Đây là lần đầu tiên ông đến Bắc Kinh? 452. What do you think of Beijing? Ông nghĩ gì về Bắc Kinh? 453. How many times do you come to China? Ông đến Trung Quốc bao nhiêu lần? 454. It’s very pleasant in Beijing. Tôi rất thoải mái khi ở Bắc Kinh. 455. Is Chinese dishes satisfied you? Ông thích các món ăn Trung Quốc chứ? 456. How about your flight? Chuyến