webhoctienganh.com
Tình huống 46: Sự phê chuẩn cuối cùng - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
451/ Thank you all in attendance today, I know it’s a busy day for you all. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Tôi biết hôm nay là một ngày bận rộn với quý vị. 452/ Next week we can cast the final approval. Tuần sau chúng ta có thể đạt được sự phê chuẩn cuối cùng. 453/ Are there any more comments? Còn ý kiến gì nữa không? 454/ We are running short of time. Please be brief. Chúng ta