webhoctienganh.com
Tình huống 45: Xem xét kế hoạch - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
441/ It’s too dark, I’d like a lighter color. Nó đậm quá, tôi muốn màu sáng hơn. 442/ I’m looking for something less expensive. Tôi đang tìm món nào rẻ hơn. 443/ The traffic is so heavy, I think it’s quicker to walk. Giao thông tệ quá, tôi nghĩ đi bộ nhanh hơn. 444/ I recommend the Thai restaurant for you. Tôi muốn giới thiệu nhà hàng Thái cho anh. 445/ My