webhoctienganh.com
Tình huống 45: Thăm đối tác – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
441. Thanks for your coming. Cảm ơn ông đã đến. 442. Welcome! Hoan nghênh! 443. Thank you very much for your hospitality. Rất cảm ơn lòng mến khách của ông. 444. I’m very glad to come to Beijing. Tôi rất vui khi đến Bắc Kinh. 445. It’s really a good time to stay with you. Khoảng thời gian với ông thật tuyệt vời. 446. The meals you offered are good. Bữa ăn rất ngon. 447. Thanks for your care during this time. Cảm ơn ông