webhoctienganh.com
Tình huống 44: Đi nhà hàng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
431. Would you like to go with us? Ông có muốn đi cùng chúng tôi không? 432. Expecting for your arriving sincerely. Chúng tôi mong đợi ông đến. 433. It’s on us tonight. Tối nay là tối của chúng ta. 434. Which you prefer, Chinese food or French food? Ông thích thức ăn Trung Quốc hay thức ăn Pháp? 435. Maybe you’re glad to join us. Có lẽ ông rất vui khi tham gia cùng