webhoctienganh.com
Tình huống 43: Hợp tác kinh doanh - Tiếng Anh công sở ( Việt - Anh)
421/ We specialize in the export of Japanese Light Industrial Products. Chúng tôi chuyên xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nhẹ Nhật Bản. 422/ Your letter expresses the hope of establishing business connections with us has met with approval. Lá thư bày tỏ được thiện ý thiết lập mối quan hệ kinh doanh của anh đã được chấp nhận. 423/ We shall be glad to enter into business relation with you. Chúng tôi rất vui được hợp