webhoctienganh.com
Tình huống 42: Ước tính ngân sách - Tiếng Anh công sở ( Việt - Anh)
411/ Do you think you can handle that? Anh nghĩ mình có thể xử lý việc đó không? 412/ Did you have a chance to look over the estimate I sent for your gala dinner project next month? Anh có thời gian kiểm tra lại một chút bản ước tính ngân sách tôi gửi anh cho kế hoạch đêm hội tháng tới không? 413/ We can help you with production according to your needs. Chúng tôi có thể giúp