webhoctienganh.com
Tình huống 40: Đưa ra vấn đề - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
391/ Please extend the common courtesy to let the other side speak. Xin hãy lịch sự để phía bên kia phát biểu. 392/ You have had your stay. It is our turn now. Anh đã có ý kiến rồi. Bây giờ đến lượt chúng tôi. 393/ Pardon me, but I am afraid we are drifting away somewhat from our course. Xin lỗi, tôi e rằng chúng ta đang bị cuốn khỏi vấn đề chính. 394/ Sorry, I may have gotten carried away. Yes, let us stick