webhoctienganh.com
Tình huống 4: Thảo luận công việc - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
31/ Let’s get down to the business, shall we? Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ? 32/ We’d like to discuss the price you quoted. Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra. 33/ There’s something I'd like to talk to you. Có vài điều tôi muốn nói với ông. 34/ Ms.Green, may I talk to you for a minute? Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một