webhoctienganh.com
Tình huống 39: Đề xuất ý kiến - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
381/ Let us shake hands on that. Chúng ta bắt tay đồng ý ở điểm này nhé. 382/ We accept your proposal on the sales territory. Tôi chấp nhận đề nghị của anh về khu vực bán hàng. 383/ I can accept your proposal on the scope of the technology, but not the others. Tôi có thể chấp nhận đề xuất của anh về vấn đề kĩ thuật, còn các vấn đề khác thì không. 384/ We accept your proposal, subject to certain