webhoctienganh.com
Tình huống 39: Chất lượng hàng hóa - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
381. The quality of our necessities is excellent. Các vật dụng của chúng tôi có chất lượng tốt. 382. The quality of this product is bad. Chất lượng sản phẩm này không tốt. 383. This article is up to the standard quality. Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn chất lượng. 384. We found the quality of the goods is much inferior to the samples. Chúng tôi phát hiện thấy chất lượng hàng hóa thấp hơn nhiều so với hàng