webhoctienganh.com
Tình huống 38: Nói trước công chúng - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
371/ I would like to ask you a question. Tôi muốn hỏi anh một câu. 372/ Would you care to answer my question on their warranty? I really need some input from you. Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi về vấn đề bảo đảm cho hàng hóa được không? Tôi thật sự rất cần thông tin từ anh. 373/ I have to raise some issues which may be embarrassing. Tôi phải nêu lên vài vấn đề khá rắc rối. 374/ Sorry, but could