webhoctienganh.com
Tình huống 38: Điều khoản đấu thầu - Tiếng Anh thương mại
371. We are preparing to call for a bid for this project. Tôi sẽ chuẩn bị nộp hồ đấu thầu dự án này. 372. We’ll send the notice calling for a bid on Thursday. Chúng tôi sẽ thông báo mua hồ sơ dự thầu vào thứ 7. 373.The bidding provides all bidders an equal opportunity. Đấu thầu tạo ra cơ hội bình đẳng cho những người tham gia. 374. If you fail to furnish a bid bond before the opening of tender, your bid will not be considered.