webhoctienganh.com
Tình huống 37: Thương mại quốc tế - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
361/ We all know that the world wide trend is towards environment – friendly technology. Chúng ta đều biết xu hướng chung của thế giới hiện nay là nhằm vào các công nghệ thân thiện với môi trường. 362/ I sure you are interested in saving the operating costs of the factory. Tôi chắc chắn ông sẽ thích thú với việc tiết kiệm chi phí hoạt động cho nhà máy. 363/ Our survey shows that your company has