webhoctienganh.com
Tình huống 37: Hồ sơ dự thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
361. When must the bidders submit their bids? Khi nào người đấu thầu nộp hồ sơ dự thầu. 362. When and where shall the tender document be sent? Thời gian và địa điểm nào thích hợp để nộp hồ sơ dự thầu? 363. Is your tender opening public? Việc dự thầu tổ chức công khai phải không? 364. When must the bidders submit their bids? Khi nào người đấu thầu nộp hồ sơ dự thầu? 365. We want to know something about the bid opening procedures. Chúng