webhoctienganh.com
Tình huống 36: Chuyển giao kỹ thuật - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
351. We have won the tender. Chúng tôi trúng thầu. 352. We will construction project in Africa. Chúng tôi sẽ xây dựng công trình ở Châu Phi. 353. I wonder if you’d like to be as a subcontractor. Tôi tự hỏi liệu ông có muốn trở thành nhà thầu phụ không. 354. Are you suggesting transfer of technology instead of supplying the equipment? Ông đề nghị chuyển giao kỹ thuật thay vì cung