webhoctienganh.com
Tình huống 35: Tham gia đấu thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
341. I’m here for the detailed information about participation in the tender. Tôi muốn biết thông tin chi tiết tham gia cuộc đấu thầu. 342. You can get a set of the tender documents at our business department downstairs. Ông có thể xem bộ hồ sơ kinh đấu thầu tại phòng kinh doanh lầu dưới. 343. As you know, it’s our line of business to participate in tenders. Như ông biết, bộ phận kinh doanh của chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu. 344.