webhoctienganh.com
Tình huống 34: Bày tỏ lòng biết ơn - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
331/ Thanks for everything you’ve done for me. Cảm ơn về tất cả những gì anh đã làm cho tôi. 332/ It’s very kind of you to help me with the luggage. Anh thật tốt đã giúp tôi xách hành lý. 333/ I do appreciate your timely help. Tôi rất trân trọng sự giúp đỡ kịp thời của anh. 334/ I’m must obliged to you for your patient, explanations and introduction. Rất cảm ơn anh vì đã