webhoctienganh.com
Tình huống 33: Đầu tư vốn - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
321. Which type of joint venture do you have in mind? Ông thích loại hình công ty liên doanh nào? 322. We’d like an equity joint venture. Chúng tôi thích xí nghiệp liên doanh theo phương thức hợp cổ phần. 323. Each of the two firm will invest a certain portion of the capital. Mỗi công ty sẽ đầu tư 1 phần vốn. 324. We share profits of losses in proportion to our respective contributions. Chúng tôi