webhoctienganh.com
Tình huống 32: Tiến độ công việc - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
311. You undertake to provide local building materials and equipment in time. Ông cam đoan cung cấp thiết bị và vật liệu xây dựng nội địa đúng tiến độ. 312. Recommend the best local civil engineering firm as sub-contractor to help the work. Hãy giới thiệu cho tôi công ty xây dựng dân dụng tốt nhất trong nước hoạt động với tư cách nhà thầu phụ. 313. Otherwise, we won’t be able to complete the construction on time. Nếu