webhoctienganh.com
Tình huống 31: Lời cam kết - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
301. I am very pleased that my firm has been awarded this contract. Tôi rất vui vì công ty tôi đã được hợp đồng này. 302. I suggest that we use local building equipment and materials. Chúng tôi đề nghị sử dụng vật liệu và thiết bị xây dựng trong nước. 303. We intend to use local labor. Chúng tôi dự định thuê lao động trong nước. 304. We’d like to reserve the right to engage foreign firms as well.