webhoctienganh.com
Tình huống 30: Lời đề nghị - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
291. I wonder if it is possible for me to join your company. Tôi tự hỏi liệu có thể tham gia vào công ty của ông? 292. I want to introduce this product to Japanese. Tôi muốn giới thiệu sản phẩm này đến người dân Nhật Bản. 293. If you get the skill, you can make it yourself. Nếu ông có khả năng, ông có thể tự mình làm lấy. 294. Are you suggesting to transfer the skill rather than let me join your company.