webhoctienganh.com
Tình huống 3: Lưu hồ sơ - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
21. Keep the document in each file in chronological order, please. Xin hãy sắp xếp những tài liệu ở mỗi hồ sơ theo thứ tự thời gian. 22. File letters from the same customer in the same file. Thư của cùng một khách hàng lưu trong cùng một hồ sơ. 23. Would you please bring me the Smith’s file? Anh vui lòng mang đến cho tôi hồ sơ của Smith được không? 24. I checked all the cross – reference, but still cannot find the