webhoctienganh.com
Tình huống 29: Than phiền -Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
281/ What’s the problem? Có vấn đề gì vậy? 282/ The sweater is out of shape. Cái áo len bị mất dáng rồi. 283/ The color is gone. Màu bị phai rồi. 284/ It doesn’t work as well as the advertisement says. Nó không tốt như trong quảng cáo. 285/ We’ll soon give you a satisfactory reply. Chúng tôi sẽ sớm cho ông câu trả lời thỏa đáng. 286/ Our store has a special department to handle