webhoctienganh.com
Tình huống 29: Bản quyết toán - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
281. My company is please with the deal I’ve been able to negotiate. Công ty đồng ý với hợp đồng mà tôi thương lượng. 282. You could have the goods delivered on consigns. Ông có thể giao hàng gửi bán. 283. This way we maintain continuous control over our financial risks. Chúng tôi có thể tiếp tục kiểm soát những rủi ro tài chính theo cách này. 284. The balance would be payable upon