webhoctienganh.com
Tình huống 27: Mở chi nhánh - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
261. How would you like to be our agent? Ông muốn mở chi nhánh ra sao? 262. We’d like to introduce our produces to Japan. Chúng tôi muốn giới thiệu hàng hóa đến thị trường Nhật Bản. 263. Our experienced with Japan market is too limited. Chúng tôi chưa biết nhiều về thị trường Nhật Bản. 264. We’re considering appointing an agent in China. Chúng tôi đang xem xét mở chi nhánh ở Trung Quốc. 265. Let me