webhoctienganh.com
Tình huống 26: Mậu dịch bù trừ - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
251. The one which comes to mind recently is compensation trade. Mậu dịch bù trừ là vấn đề thường được nhắc đến gần đây. 252. What I mean is you buy machine for us and we'll give you products as compensation. Tôi muốn nói rằng ông mua máy móc của chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi ông những sản phẩm khác như một sự bù trừ. 253. Both sides have expressed interest in the compensation trade.