webhoctienganh.com
Tình huống 24: Sản phẩm mới - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
231/ Has your company done any research in this field? Công ty anh đã làm nghiên cứu nào về lĩnh vực này chưa? 232/ If you are interested, I will prepare a list of them. Nếu anh có hứng thú thì tôi sẽ chuẩn bị một danh sách về chúng. 233/ I would be obliged if you could provide us with a brochure which lists all your products. Hi vọng anh có thể cung cấp cho chúng tôi brochure về các sản