webhoctienganh.com
Tình huống 23: Tham quan nhà máy - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
221. Let me show you around the factory. Cho phép tôi dẫn ông đi một vòng quanh nhà máy. 222. This is our Purchasing Department. Đây là phòng mua hàng của chúng tôi. 223. Here’s the Administration and Management. Bộ phận quản lý hành chính là ở đây. 224. The Quality Control Department locates on the first floor. Phòng kiểm tra chất lượng ở tầng 1. 225. On your right