webhoctienganh.com
Tình huống 23: Gặp đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
221/ I would like to see Mr.John Brown of the Sales Department. Tôi muốn gặp ông John Brown thuộc bộ phận bán hàng. 222/ I have an appointment with him at 3 o’clock. Tôi có cuộc hẹn với ông ấy lúc 3 giờ. 223/ I would like to visit the International Deparment. Tôi muốn đến thăm bộ phận Quốc tế. 224/ Where can I find the Sales Department? Tôi có thể tìm thấy bộ phận bán hàng ở đâu? 225/