webhoctienganh.com
Tình huống 21: Hợp đồng vận chuyển - Tiếng anh thương mại (Việt-Anh)
201. We’ll ship our products in accordance with the terms of the contract stipulation. Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng hóa đúng với các điều khoản đã quy định trong hợp đồng. 202. You can be assured the shipment will be affected according to the contract. Ông có thể cam đoan hàng hóa sẽ được vận chuyển theo như hợp đồng. 203. We are sure the contact can be carried out smoothly. Chúng tôi cam đoan hợp