webhoctienganh.com
Tình huống 21: Giới thiệu công ty - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
201/ Could you tell me a little about your company? Có thể giới thiệu một chút về công ty của anh không? 202/ Glad to send you all possible information on our products. Chúng tôi rất sẵn lòng gửi cho ông các thông tin cần thiết về sản phẩm. 203/ We started up in Tokyo in 1967. Chúng tôi khởi nghiệp ở Tokyo vào năm 1967. 204/ The price list is not readily available. Bảng giá chưa có sẵn. 205/