webhoctienganh.com
Tình huống 17: Chia vui và chia buồn - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
161/ I heartily congratulations you on your promotion. Thật sự chúc mừng anh được thăng chức. 162/ Congratulations on your marriage. Chúc mừng đám cưới của anh. 163/ I’d like to propose a toast to Jane. Tôi muốn nâng cốc chúc mừng Jane. 164/ Congratulations on your new baby. Chúc mừng anh sinh được quý tử. 165/ May I express my sincere condolences to you on your father’s death. Tôi xin chia buồn sâu sắc trước sự ra