webhoctienganh.com
Tình huống 14: Báo giá -Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
131/ Here are some samples of various kind of high quality tea. Đây là mẫu hàng của các loại trà chất lượng cao khác nhau. 132/ This is the price list with specifications. Đây là bảng giá chi tiết. 133/ We are going for business on the basic of mutual benefit. Chúng tôi chủ trương kinh doanh trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. 134/ If you can let us have a competitive quotation, we will