webhoctienganh.com
Tình huống 13: Đi làm trễ - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
121/ Where is Bill? Bill đâu rồi? 122/ He’s late again. Anh ấy lại đến trễ. 123/ Traffic is probably holding him up. Có lẽ anh ấy bị kẹt xe. 124/ He commutes from the suburbs. Anh ấy đón xe đi làm từ vùng ngoại ô. 125/ He takes the train, remember? Anh ấy đi xe lửa mà, không nhớ sao? 126/ Well, the train shouldn’t be late. Chà, đi xe lửa thì không thể trễ được. 127/ It’s too difficult to park your car in