webhoctienganh.com
THĂM HỎI BẠN BÈ - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Hi, Thu! How are you today?Chào Thu? Hôm nay cô khỏe không? How are you?Anh có khỏe không? How are things with you?Anh có khỏe không? How’re you doing?Anh có khỏe không? Fine, thank you.Tôi khỏe, cảm ơn anh. I'm fine. Thank youTôi cũng khỏe. Cảm ơn bạn Great. You?Tuyệt vời. Còn anh? I’m doing fine.Tôi rất khỏe Not very bad, thank you.Vẫn khỏe, cảm ơn anh. Not so well.Không