webhoctienganh.com
TẠI RẠP CHIẾU PHIM - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Two tickets, please Cho tôi 2 vé Do you have anything in the front rows? Anh có vé ngồi ở những hàng ghế trước không? Is it possible to get tickets for tomorrow evening? Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ? Do you have any cancellations? Có vé nhượng lại không? I’m sorry, there are no tickets lef in the front rows Xin lỗi, không còn vé ở những hàng trước I’m sorry,