webhoctienganh.com
TẠI BƯU ĐIỆN - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU I need some postcards Tôi cần mấy tấm bưu thiếp Can I buy stamps here? Tôi có thể mua tem ở đây được không? I need stamps to send eight postcards Tôi cần tem để gửi 8 tấm bưu thiếp này I like to have a postcard and 2 airmail envelopes. Bán cho tôi 1 bưu thiếp và 2 phong bì quốc tế I’d like to send this package to Russia Tôi muốn gửi bưu phẩm sang Nga I would like to mail this parcel to Hai Phong