webhoctienganh.com
TẠI BỆNH VIỆN - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU What seems to be the matter? Hình như cậu không được khỏe phải không? You don’t look too well. Trông anh không được khỏe. Are you suffering from an allergry? Anh đã hết dị ứng chưa? I’ll have your temperature taken Tôi sẽ đo nhiệu độ của anh Breathe deeply, please Hãy hít thở sâu Roll up your sleeves, please Hãy xắn tay áo lên Let me examine you Để tôi khám cho anh