webhoctienganh.com
PHÁN ĐOÁN VÀ Ý KIẾN - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU It seems that he’s right Hình như anh ấy đúng You must be joking Chắc là anh đùa I think it’s good Tôi nghĩ đó là sáng kiến hay I believe it’s good Tôi tin đó là sáng kiến hay I don’t believe it’s good Tôi không tin đó là sáng kiến hay I don’t think it’s good Tôi không nghĩ đó là sáng kiến hay