webhoctienganh.com
NÓI LỜI KHẲNG ĐỊNH VÀ PHỦ ĐỊNH - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Right Đúng That’s right Đúng vậy Yes Vâng, được That’s true Đúng thế That’s correct Đúng rồi You are correct Anh nói đúng Yes, I am Vâng Exactly Chính xác! In a word, yes Vâng, đúng vậy I think so Tôi nghĩ thế I believe so Tôi tin thế Yeah, as far as I know Theo tôi được biết thì đúng thế I bet Tôi cá đấy I bet Tôi chắc chắn về điều