webhoctienganh.com
LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Good morning. I’d like to check out. My name’s Hung. Room 320 Chào chị. Tôi muốn trả phòng. Tôi là Hùng, phòng 320 I’m getting ready to check out Tôi đang chuẩn bị trả phòng Should we check out before noon? Chúng tôi trả phòng trước buổi trưa nhé? Excuse me. We will leave today. I’d like to pay our bills now Xin lỗi cô. Chúng tôi sẽ trả phòng