webhoctienganh.com
LÀM THỦ TỤC NHẬN PHÒNG - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU I want to check in Tôi muốn làm thủ tục nhận phòng I have a reservation Tôi đã đặt phòng trước I’m here to check in Tôi đến đây để làm thủ tục nhân phòng Here is my ID. Đây là chứng minh thư của tôi.What do I have to do? Tôi phải làm thế nào? Here’s my paasport Đây là hộ chiếu của tôi Here’re my credit card Đây là thẻ