webhoctienganh.com
HỎI ĐƯỜNG - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Excuse me. Can you tell me the way to the museum? Xin lỗi. Anh có thể chỉ giúp tôi đường đến viện bảo tàng không? Could you please tell me the way to Melody Hotel? Anh làm ơn chỉ giúp tôi đường đến khách sạn Melody được không? Could you show me the way to railway station, please? Anh làm ơn chỉ cho tôi đường đến nhà ga được không? How can I get to the park? I don’t know the way