webhoctienganh.com
GIỚI THIỆU NƠI LÀM VIỆC - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Let me brief you on our company Để tôi giới thiệu qua về công ty chúng tôi I would like to briefly introduce our product line to you Bây giờ tôi muốn giới thiệu qua về các mặt hàng của chúng tôi Our company was set up in 1980 Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1980 There are four hundred workers in our factory Nhà máy chúng tôi có 400 công