webhoctienganh.com
ĐI THAM QUAN - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Did you have a good journer? Chuyến đi của anh tốt đẹp chứ? When do you go on holiday? Khi nào anh sẽ đi nghỉ? We have a vacation in September Chúng tôi có 1 kì nghỉ vào tháng 9 Is this your first trip? Đây là chuyến đi đầu tiên của anh à? Could you tell me the best sightseeing route to take? Anh chỉ giúp tôi tuyến tham quan tốt nhất được không? Are there any interesting attractions there?