webhoctienganh.com
ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Let’s take the bus Bọn mình đi xe buýt đi Could you tell me where the bus terminal is? Làm ơn cho hỏi trạm xe buýt ở đâu? Can you tell me where I can catch the number 08 bus, please? Làm ơn chỉ cho tôi chỗ bắt xe buýt số 08 Can you let me know where to get off? Anh có thể cho tôi biết điểm dừng xe được không? How often do the buses run? Xe buýt bao lâu có 1 chuyến? How many stops before Hoan Kiem